หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
2 ก.พ. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพช.ทุกแห่ง) มส0033/ว347
2 ก.พ. 2566
.
2
2 ก.พ. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว346
2 ก.พ. 2566
.
3
2 ก.พ. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพช.ทุกแห่ง) มส0033/ว348
2 ก.พ. 2566
.
4
2 ก.พ. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ ( รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว350
2 ก.พ. 2566
.
5
2 ก.พ. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว349
2 ก.พ. 2566
.
6
2 ก.พ. 2566

ชี้แจงการจัดส่งรายงาน บช.11 (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.001/ว337
2 ก.พ. 2566
.
7
2 ก.พ. 2566

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกรรมของภาครัฐ รุ่นที่ 15 มส0033/ว336
2 ก.พ. 2566
.
8
2 ก.พ. 2566

ประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 5 มส0033/ว335
2 ก.พ. 2566
.
9
2 ก.พ. 2566

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 5 มส0033/ว334
2 ก.พ. 2566
.
10
2 ก.พ. 2566

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริหาร (ToPCATS) รุ่นที่ 4 มส0033/ว333
2 ก.พ. 2566
.
11
2 ก.พ. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 มส0033/ว332
2 ก.พ. 2566
.
12
2 ก.พ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทางออนไลน์ มส0033/ว331
2 ก.พ. 2566
.
13
1 ก.พ. 2566

ขอความร่วมมือรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวังจากปัญหาหมอกควัน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.011/322
1 ก.พ. 2566
.
14
1 ก.พ. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลทุกแห่ง) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๓๒๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
1 ก.พ. 2566
.
15
1 ก.พ. 2566

แนวทางดำเนินการตามคู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 มส0033.008/ว302
1 ก.พ. 2566
.
16
1 ก.พ. 2566

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจสอบการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ มส0033/ว311
1 ก.พ. 2566
.
17
1 ก.พ. 2566

ขออนุมัติแพทย์ในสังกัดลงทะเบียนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนสนับสนุนเข้าร่วมอบรมระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 20 มส0033/ว310
1 ก.พ. 2566
.
18
1 ก.พ. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.010/ว313
1 ก.พ. 2566
.
19
1 ก.พ. 2566

แจ้งกำหนดการเตรียมความพร้อมการแพทย์ฉุกเฉินด้วยระบบแพทย์ทางไกลและระบบการแพทย์ทางอากาศยาน พิเศษ1
1 ก.พ. 2566
.
20
1 ก.พ. 2566

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital Challenge และจัดทำแผนตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมาย(สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.011/ว532
1 ก.พ. 2566
.
21
1 ก.พ. 2566

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital Challenge และจัดทำแผนตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมาย (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/รพช.ทุกแห่ง) มส0033.011/ว319
1 ก.พ. 2566
.
22
1 ก.พ. 2566

ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566" (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/317
1 ก.พ. 2566
.
23
1 ก.พ. 2566

ขอให้ศูนย์ต้นทุน รพช จัดส่งข้อมูลรายระเอียดประกอบยอดคงเหลือตาม บช.11 เป็นรายไตรมาส (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.001/ว318
1 ก.พ. 2566
.
24
1 ก.พ. 2566

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว301
31 ม.ค. 2566
.
25
1 ก.พ. 2566

แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.010/ว315
31 ม.ค. 2566
.
26
1 ก.พ. 2566

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.002/326
31 ม.ค. 2566
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0189612

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com