หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
25 ม.ค. 2565

ขอส่งสรุปนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.012/ว 220
25 ม.ค. 2565
.
2
25 ม.ค. 2565

ขอส่งแผนการจัดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 รอบที่ 32 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว 219
25 ม.ค. 2565
.
3
25 ม.ค. 2565

การแจ้งเป้าหมาย Sentinel Suruveillance (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 218
25 ม.ค. 2565
.
4
25 ม.ค. 2565

ให้ส่งเอกสารการขออนุญาตให้เอกชนเข้าทำประโยชน์ในอาคารผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม (ผอ.รพ.ปาย) มส0032/203
25 ม.ค. 2565
.
5
25 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมหารือแนวทางเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานรางวัล LTC แบบออนไลน์ ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๒๑๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
25 ม.ค. 2565
.
6
25 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาแพทย์เข้ารับการฝึกงานวิชาชีพฯ (รพ.แม่สะเรียง) มส0032.010/202
25 ม.ค. 2565
.
7
25 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] แจ้งการปรับข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานสุขศึกษาปและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินฯ มส0032.008/ว214
25 ม.ค. 2565
.
8
25 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 มส0032.008/ว212
25 ม.ค. 2565
.
9
25 ม.ค. 2565

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว 208
25 ม.ค. 2565
.
10
25 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 มส0032/ว 0346
25 ม.ค. 2565
.
11
25 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอส่งคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.สรีสังวาลย์,ปาย,แม่ลาน้อย,ปางมะผ้า/สสอ.เมือง,แม่สะเรียง,ขุนยวม) มส0032/ว 0345
25 ม.ค. 2565
.
12
25 ม.ค. 2565

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว 027
25 ม.ค. 2565
.
13
25 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเลื่อนการประชุม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.006/197
25 ม.ค. 2565
.
14
25 ม.ค. 2565

การดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.002/ว 206
25 ม.ค. 2565
.
15
25 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,ปาย/สสอ.เมือง) มส0032.008/ว 205
25 ม.ค. 2565
.
16
24 ม.ค. 2565

ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานและประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (ผอ.รพ.และสสอ.ทุกแห่ง) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
24 ม.ค. 2565
.
17
24 ม.ค. 2565

ขอเชิญประชุม (กวป.) มส 0032.002/ว 204
24 ม.ค. 2565
.
18
24 ม.ค. 2565

สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการใช้เครื่องมือถ่ายทอด OKRs และการใช้ Application (สสอ./รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.012/ว202
24 ม.ค. 2565
.
19
24 ม.ค. 2565

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (รพ.แม่สะเรียง/รพ.สบเมย/รพ.แม่ลาน้อย/รพ.ขุนยวม/รพปางมะผ้า มส 00032.012/ว201
24 ม.ค. 2565
.
20
24 ม.ค. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.012/ว 200
24 ม.ค. 2565
.
21
24 ม.ค. 2565

การประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ.สสพท.) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ทุกรพ. ทุกสสอ.) มส0032.013/ว.198
24 ม.ค. 2565
.
22
24 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 (ผอ.รพ.สบเมย,ขุนยวม/สสอ.สบเมย,ขุนยวม) มส0032.006/ว 197
24 ม.ค. 2565
.
23
24 ม.ค. 2565

แจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว 194
24 ม.ค. 2565
.
24
24 ม.ค. 2565

การพิจารณากำกับการติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ตรงสูตร (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 192
24 ม.ค. 2565
.
25
24 ม.ค. 2565

แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 193
24 ม.ค. 2565
.
26
24 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5/2565 มส 0032.002/ว190
24 ม.ค. 2565
.
27
24 ม.ค. 2565

แนวปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ปีงบประมาณ 2565 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.012/ว 187
24 ม.ค. 2565
.
28
24 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา (ผอ.รพ.ศว / สสอ.เมือง) มส 0032.002/ว188
24 ม.ค. 2565
.
29
21 ม.ค. 2565

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย(ทุก รพ. ,ทุก สสอ.) มส0032.013/ว.186
21 ม.ค. 2565
.
30
21 ม.ค. 2565

ขอความร่วมมือทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์กำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว 181
21 ม.ค. 2565
.
31
21 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (ผอ.รพ.ปาย) มส0032.002/173
21 ม.ค. 2565
.
32
21 ม.ค. 2565

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 51 ประจำปี 2565 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว179
20 ม.ค. 2565
.
33
21 ม.ค. 2565

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23/2565 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว178
20 ม.ค. 2565
.
34
21 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาประสานแผนและแนวทางการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มส0032.008/ว185
21 ม.ค. 2565
.
35
21 ม.ค. 2565

ขอส่งคู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฐาก(พระอสว.) (ผอก.รพ.และสสอ.ทุกแห่ง) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๑๘๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
21 ม.ค. 2565
.
36
21 ม.ค. 2565

ขอส่งแผนการจัดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 รอบที่ 31 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว 153
21 ม.ค. 2565
.
37
20 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมตรวจประเมินตามตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.011/151
20 ม.ค. 2565
.
38
20 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ อนามัยโพล (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.011/ว 182 , 183
20 ม.ค. 2565
.
39
20 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] เข้าร่วมประชุมผลการดำเนินงานโครงการวิจัย PM 2.5 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/สสอ.แม่สะเรียง) มส0032.011/149 , 150
20 ม.ค. 2565
.
40
20 ม.ค. 2565

เชิญร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการประเมินความพร้อมของระบบข้อมูลข่าวสารด้านมาลาเรีย (สสอ.แม่สะเรียง) มส0032.006/148
20 ม.ค. 2565
.
41
20 ม.ค. 2565

การตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง,ปาย (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,ปาย/สสอ.เมือง,ปาย) มส0032.002/ว 180
20 ม.ค. 2565
.
42
20 ม.ค. 2565

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส 0032.010/ว177
20 ม.ค. 2565
.
43
20 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2565 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว256
19 ม.ค. 2565
.
44
20 ม.ค. 2565

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว255
19 ม.ค. 2565
.
45
20 ม.ค. 2565

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 มส 0032.002/ว 176
20 ม.ค. 2565
.
46
20 ม.ค. 2565

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2565 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว254
19 ม.ค. 2565
.
47
20 ม.ค. 2565

ขอเชิญประชุมการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 175
20 ม.ค. 2565
.
48
20 ม.ค. 2565

ขอแจ้งหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม มส 0032.005/ว 174
20 ม.ค. 2565
.
49
20 ม.ค. 2565

ขอเชิญประเมินตัวชีวัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 (สสอ.ปางมะผ้า) มส0032.011/0485
20 ม.ค. 2565
.
50
20 ม.ค. 2565

ขอเชิญประเมินตัวชีวัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 (สสอ.ปาย) มส0032.011/0467
20 ม.ค. 2565
.
51
20 ม.ค. 2565

ขอเชิญประเมินตัวชีวัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 (ผอ.รพ.ปาย) มส0032.011/134
20 ม.ค. 2565
.
52
20 ม.ค. 2565

ขอเชิญประเมินตัวชีวัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส0032.011/135
20 ม.ค. 2565
.
53
20 ม.ค. 2565

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ) ระดับเขต ปีงบประมาณ 2565 มส 0032.005/ว166
20 ม.ค. 2565
.
54
20 ม.ค. 2565

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.010/172
20 ม.ค. 2565
.
55
20 ม.ค. 2565

ขอส่งสำเนาหนังสือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว 171
20 ม.ค. 2565
.
56
20 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.003/ว 169 , 170
20 ม.ค. 2565
.
57
19 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ประชาสัมพันธ์ "'งานแถลงข่าวเปิดตัวและรณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ" (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.003/ว 167
19 ม.ค. 2565
.
58
19 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) มส 0032.002/138
19 ม.ค. 2565
.
59
19 ม.ค. 2565

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ปี 2565 มส0032.008/ว162
19 ม.ค. 2565
.
60
19 ม.ค. 2565

การรายงานข้อมูลพื้นฐานของสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มส 0032.002/ว156
18 ม.ค. 2565
.
61
19 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “กิจกรรมประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๔ (Excellent CKD Clinic) และการจัดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)” ประจำปี ๒๕๖๕ (รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.012/ว163
19 ม.ค. 2565
.
62
19 ม.ค. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการใช้เครื่องมือถ่ายทอด OKRs และการใช้ Application (สสอ.ทุกอำเภอ/ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.012/ว 130
19 ม.ค. 2565
.
63
19 ม.ค. 2565

ขอส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (ผอ.รพ.ปาย,ปางมะผ้า,ขุนยวม) มส0032/ว 0094
19 ม.ค. 2565
.
64
19 ม.ค. 2565

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 159
19 ม.ค. 2565
.
65
19 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการใช้เครื่องมือถ่ายทอด OKRs และการใช้ Application (สสอ./รพ.ทุกแห่ง) มส 0032.012/ว130
14 ม.ค. 2565
.
66
19 ม.ค. 2565

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ปางมะผ้า) มส 0032.005/129
19 ม.ค. 2565
.
67
18 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.007/ว 155
18 ม.ค. 2565
.
68
18 ม.ค. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล(ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/154
18 ม.ค. 2565
.
69
18 ม.ค. 2565

นำส่งสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ (รพ.ขุนยวม รพ.แม่ลาน้อย รพ.สบเมย และ รพ.ปางมะผ้า) มส0032.004/ว.146
17 ม.ค. 2565
.
70
18 ม.ค. 2565

นำส่งสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ (รพ.แม่สะเรียง และ รพ.ปาย) มส0032.004/ว.145
17 ม.ค. 2565
.
71
18 ม.ค. 2565

นำส่งสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ (รพ.ศว.) มส0032.004/104
17 ม.ค. 2565
.
72
18 ม.ค. 2565

ขอส่งคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนและดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 มส0032.008/ว153
18 ม.ค. 2565
.
73
18 ม.ค. 2565

แจ้งอนุมัติการปรับแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2565 (รพ.ขุนยวม) มส0032.004/110
17 ม.ค. 2565
.
74
18 ม.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ผอ.รพ.สบเมย) มส0032/100
18 ม.ค. 2565
.
75
18 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มส 0032.002/ว 152
18 ม.ค. 2565
.
76
18 ม.ค. 2565

สนับสนุนทรัพยากรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มส 0032.004 ว 116
13 ม.ค. 2565
.
77
18 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุม Telemed มส 0032.002/ ว 151
18 ม.ค. 2565
.
78
18 ม.ค. 2565

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินการพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโนบาย EMS (Environmet, Modernization and Smart Service)) มส0032.008/ว149
18 ม.ค. 2565
.
79
18 ม.ค. 2565

ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 พิเศษ
18 ม.ค. 2565
.
80
17 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์กำหนด วัน เวลา การประชุมติดตามความก้าวหน้าของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง) มส0032.008/ว 147
17 ม.ค. 2565
.
81
17 ม.ค. 2565

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว 142
17 ม.ค. 2565
.
82
17 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษา หารือ การจัดทำแผนพัฒนาระบบลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 143
17 ม.ค. 2565
.
83
17 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) มส 0032.002/095
14 ม.ค. 2565
.
84
17 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 มส0032/ว 00222 , 00223
17 ม.ค. 2565
.
85
17 ม.ค. 2565

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) รุ่นที่ 2 (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว141
17 ม.ค. 2565
.
86
17 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว140
17 ม.ค. 2565
.
87
17 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว139
17 ม.ค. 2565
.
88
17 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ประจำปี 2565 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว133
14 ม.ค. 2565
.
89
17 ม.ค. 2565

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation Management : A Results-based Approach (รพ/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว132
14 ม.ค. 2565
.
90
17 ม.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy - based) ประจำปี 2564 (รพ./สสอทุกอำเภอ) มส0032.010/ว131
14 ม.ค. 2565
.
91
17 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนผ่อดีดีและร่วมโครงการของขวัญความมั่นคงปลอดภัย จากคนไทยให้ชาวโลก The Trinity Challenge PODD project มส0032.008/ว138
17 ม.ค. 2565
.
92
17 ม.ค. 2565

แจ้งแผนการเยี่ยมโรงพยาบาลแม่ลาน้อย มส0032.008/098
17 ม.ค. 2565
.
93
17 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มส0032.008/097
17 ม.ค. 2565
.
94
17 ม.ค. 2565

เน้นย้ำการรายงานข้อมูลทรัพยากรผ่านระบบ CO-ward มส 0032.004/ว 143
14 ม.ค. 2565
.
95
17 ม.ค. 2565

แจ้งการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (สสอ.แม่ลาน้อย,สสอเมือง,รพ.ปางมะผ้า,สสอ.ปาย,รพ.ปาย,สสอ.แม่สะเรียง,รพ.แม่สะเรียง,สสอ.สบเมย,รพ.ขุนยวม) สอ.สสจ.มส/096
17 ม.ค. 2565
.
96
17 ม.ค. 2565

[ด่วน] ประชุมเงินกู้สามัญประจำเดือนมกราคม 2565 (รพ.ปางมะผ้า,ขุนยวม/สสอ.เมือง) สอ.สสจ/093
17 ม.ค. 2565
.
97
17 ม.ค. 2565

แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (รพ.ขุนยวม) มส 0032.004/096
17 ม.ค. 2565
.
98
14 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2565 มส 0032.002/ว 128
15 ม.ค. 2565
.
99
14 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม มส 0032.012/087
14 ม.ค. 2565
.
100
14 ม.ค. 2565

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข" (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 1 - 6 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.012/ว129
14 ม.ค. 2565
.
101
14 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2565 มส 0032.002/ว 128
14 ม.ค. 2565
.
102
14 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 มส0032/อยู่ระหว่างรอลงนาม
14 ม.ค. 2565
.
103
14 ม.ค. 2565

สนับสนุนกล่องยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รพ.ศว. รพ.ปาย รพ.ปางมะผ้า) มส 0032.004/ว 089
12 ม.ค. 2565
.
104
14 ม.ค. 2565

สนับสนุนชุดตรวจ ATK ( รพ.สบเมย รพ.ปางมะผ้า รพ.แม่ลาน้อย และ สสอ.เมือง) มส 0032.004/ว115
13 ม.ค. 2565
.
105
14 ม.ค. 2565

สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มส 0032.004/ ว 090
12 ม.ค. 2565
.
106
14 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมระบบ หมอพร้อม station (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.004/ว.103
13 ม.ค. 2565
.
107
14 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ก้าวท้าใจ 4 มส0032.003/ว 0114
14 ม.ค. 2565
.
108
14 ม.ค. 2565

โครงการสัมมนาวิชาการ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 119
14 ม.ค. 2565
.
109
14 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ก้าวท้าใจ 4 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.003/ว 114
14 ม.ค. 2565
.
110
14 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ (รพ.และ สสอ.ปางมะผ้า) มส0032.003/ว118
14 ม.ค. 2565
.
111
14 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ(สสอ.และรพ.สบเมย) มส0032.003/ว117
14 ม.ค. 2565
.
112
13 ม.ค. 2565

ติดตามข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต (รพ.ทุกแห่ง /สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0032.012/ว0112
13 ม.ค. 2565
.
113
13 ม.ค. 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/00387
13 ม.ค. 2565
.
114
13 ม.ค. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและกำหนดแนวทางการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรียในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สสอ.แม่สะเรียง,สบเมย) มส0032.006/ว 111
13 ม.ค. 2565
.
115
13 ม.ค. 2565

ขอส่งคู่ฉบับเงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุน(จ่ายหลายงวด)โครงการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ในระดับเขต/จังหวัด(PPA)ปีงบประมาณ 2564(รพ.ศรีสังวาลย์,รพ.ปาย,รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.005/ว 077
12 ม.ค. 2565
.
116
13 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอประชาสัมพันธ์และส่งสื่อโปสเตอร์กิจกรรมก้าวท้าใจ 4 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.003/ว 110
13 ม.ค. 2565
.
117
13 ม.ค. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,สบเมย) มส0032.008/ว 095
13 ม.ค. 2565
.
118
13 ม.ค. 2565

ขอเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม (ผอ.รพ.แม่สะเรียง,แม่ลาน้อย,ปางมะผ้า/สสอ.แม่ลาน้อย) มส0032.008/ว 093
13 ม.ค. 2565
.
119
13 ม.ค. 2565

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมฯ (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว109
13 ม.ค. 2565
.
120
13 ม.ค. 2565

ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว108
13 ม.ค. 2565
.
121
13 ม.ค. 2565

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ ประจำปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว107
13 ม.ค. 2565
.
122
13 ม.ค. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออนไลน์ (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว106
13 ม.ค. 2565
.
123
13 ม.ค. 2565

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว 105
13 ม.ค. 2565
.
124
13 ม.ค. 2565

ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 รอบที่ 30 (รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว102
12 ม.ค. 2565
.
125
13 ม.ค. 2565

แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือนมกราคม 2565 (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว.99
12 ม.ค. 2565
.
126
13 ม.ค. 2565

แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ 4ในบุคลากรทางการแพทย์ฯ (รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.006/ว098
12 ม.ค. 2565
.
127
13 ม.ค. 2565

แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว100
12 ม.ค. 2565
.
128
13 ม.ค. 2565

การเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.006/ว101
12 ม.ค. 2565
.
129
12 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.011/ว 096 , 097
12 ม.ค. 2565
.
130
12 ม.ค. 2565

ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.007/ว 085
12 ม.ค. 2565
.
131
12 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพช่องปาง (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.007/ว 086
12 ม.ค. 2565
.
132
12 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 084
12 ม.ค. 2565
.
133
12 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2565 มส 0032.002/พิเศษ
12 ม.ค. 2565
.
134
12 ม.ค. 2565

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรนิเวศดิจิทัล (Hybrid Learning) (รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0032.010/ว071
12 ม.ค. 2565
.
135
12 ม.ค. 2565

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ) ปีงบประมาณ 2565 มส 0032.005ฝว080
12 ม.ค. 2565
.
136
12 ม.ค. 2565

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 (รพ.สบเมย) มส 0032.005/043
11 ม.ค. 2565
.
137
12 ม.ค. 2565

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ปางมะผ้า) มส 0032.005/042
11 ม.ค. 2565
.
138
12 ม.ค. 2565

ขอแก้ไขรายละเอียดแนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 68 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.002/ว 081
12 ม.ค. 2565
.
139
12 ม.ค. 2565

เชิญประชุมเภสัชกรผู้ดูแลงานพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยาและโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1/2565 มส 0032.004/ว.079
12 ม.ค. 2565
.
140
12 ม.ค. 2565

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 (รพ.แม่สะเรียง) มส 0032.005/041
11 ม.ค. 2565
.
141
12 ม.ค. 2565

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด (ผอ.รพ.สบเมย) มส0032.012/061
12 ม.ค. 2565
.
142
12 ม.ค. 2565

[ด่วน] ประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.003/ว 068
12 ม.ค. 2565
.
143
12 ม.ค. 2565

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ขุนยวม) มส 0032.005/040
11 ม.ค. 2565
.
144
12 ม.ค. 2565

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ปาย) มส 0032.005/039
11 ม.ค. 2565
.
145
12 ม.ค. 2565

ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/สสอ.เมือง) มส0032/ว 00126
12 ม.ค. 2565
.
146
12 ม.ค. 2565

ขอส่งข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2565 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032.008/058
12 ม.ค. 2565
.
147
12 ม.ค. 2565

ขอเชิญส่งคลิปวิดิโอประกวดคลิปสร้างสรรค์ ทำปฐมภูมิ แล้วได้อะไร (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 074
12 ม.ค. 2565
.
148
12 ม.ค. 2565

ขอเชิญประชุม(ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.006/059
12 ม.ค. 2565
.
149
12 ม.ค. 2565

ติดตามการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข ประจำปี 2565 (ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.010/ว 073
12 ม.ค. 2565
.
150
12 ม.ค. 2565

ขอเชิญร่วมสำรวจการเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยม สสช.ห้วยปูแกง (สสอ.เมือง) มส0032.002/060
12 ม.ค. 2565
.
151
12 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรม (รพ.และ สสอ.แม่สะเรียง) มส0032.003/ว069
11 ม.ค. 2565
.
152
11 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2565 มส 0032.002/ว066
11 ม.ค. 2565
.
153
11 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุม หารือ ตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2565(ผอ.รพศสว.และรพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส 0032.004/ว.063
11 ม.ค. 2565
.
154
11 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.011/ว 057
11 ม.ค. 2565
.
155
11 ม.ค. 2565

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.008/ว 060
11 ม.ค. 2565
.
156
10 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์เก็บเครื่องมมือในการวิจัย (สสอ.ทุกแห่ง) มส 00032.012/ว056
10 ม.ค. 2565
.
157
10 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจ้งการดำเนินงาน IMC (สสอ.เมืองและสสอ.แม่สะเรียง) ที่ สธ 0911.10/ว2799 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
10 ม.ค. 2565
.
158
10 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2565 มส 0032.002/พิเศษ
10 ม.ค. 2565
.
159
10 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/สสอ.เมือง) มส0032/ว อยู่ระหว่างรอลงนาม
10 ม.ค. 2565
.
160
10 ม.ค. 2565

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว 053
10 ม.ค. 2565
.
161
10 ม.ค. 2565

การขอสนับสนุนชุดตรวจ ATK (ผอ.รพ.ปาย) มส0032.006/028
10 ม.ค. 2565
.
162
10 ม.ค. 2565

ขอความร่วมมือในการติดตามแบบสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว 051
10 ม.ค. 2565
.
163
10 ม.ค. 2565

แจ้งเป้าหมายการดำเนินงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 052
10 ม.ค. 2565
.
164
10 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (รพ/สสอ.ทุกแห่ง) มส 0032.012/ว045
10 ม.ค. 2565
.
165
10 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.003/ว 046
10 ม.ค. 2565
.
166
10 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2565 มส 0032.002/ว043
7 ม.ค. 2565
.
167
10 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (สสอ.และ รพ.ปาย) มส0032.003/ว049
10 ม.ค. 2565
.
168
7 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ 300mA. (ผอ.รพ.สบเมย,ผอ.รพ.ปางมะผ้า,ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0032/ว.00009
7 ม.ค. 2565
.
169
7 ม.ค. 2565

ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลฯ มส 0032.002/ ว 023
7 ม.ค. 2565
.
170
7 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์การตรวจ RT-PCR ผู้เข้าอบรมจิตอาสา มส0032.002/ว044
7 ม.ค. 2565
.
171
7 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการตรวจรับพัสดุ (รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0032.001/023
7 ม.ค. 2565
.
172
7 ม.ค. 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 28/2564 มส0032/ว 5254
30 ธ.ค. 2564
.
173
7 ม.ค. 2565

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว037
6 ม.ค. 2565
.
174
7 ม.ค. 2565

ขอประชาสัมพันธ์การศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร Mini Executive Development Program (Mini-EDP) : Strategic Management and Innovative Competitive Strategy in a Digital Word (รพ/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว036
6 ม.ค. 2565
.
175
7 ม.ค. 2565

ขอประชาสัมพันธ์การศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 12 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว035
6 ม.ค. 2565
.
176
7 ม.ค. 2565

ขอประชาสัมพันธ์การศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว034
6 ม.ค. 2565
.
177
7 ม.ค. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว033
6 ม.ค. 2565
.
178
7 ม.ค. 2565

การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032/ว032
6 ม.ค. 2565
.
179
6 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,แม่สะเรียง) มส0032.006/ว 029
6 ม.ค. 2565
.
180
6 ม.ค. 2565

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว 030
6 ม.ค. 2565
.
181
6 ม.ค. 2565

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.006/ว 031
6 ม.ค. 2565
.
182
6 ม.ค. 2565

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส 0032/00025
6 ม.ค. 2565
.
183
6 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน ปี 2565 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว 028
6 ม.ค. 2565
.
184
6 ม.ค. 2565

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตการทำห้องฝุ่นสาธิต ปีงบประมาณ 2565 (สสอ.ปางมะผ้า) มส0032.006/021
6 ม.ค. 2565
.
185
6 ม.ค. 2565

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตการทำห้องฝุ่นสาธิต ปีงบประมาณ 2565 (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส0032.011/020
6 ม.ค. 2565
.
186
6 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังเชิงรุกผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือน มกราคม 2565 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 027
6 ม.ค. 2565
.
187
6 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบข้อมูลตามแบบสอบถามการประเมินแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขระยะแรก พ.ศ. 2560 - 2564 ในรูปแบบ Google from มส 0032.002/ว027
6 ม.ค. 2565
.
188
6 ม.ค. 2565

เร่งรัดการส่งข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว มส 0032.005/ว022
6 ม.ค. 2565
.
189
6 ม.ค. 2565

การกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.011/ว 5148
6 ม.ค. 2565
.
190
6 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอนำส่งรายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องกับงานโภชนาการเด็กไทยอายุ 6 ถึง 18 ปี สูงดีสมส่วน เตี้ย ผอม อ้วน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.003/ว 020
6 ม.ค. 2565
.
191
6 ม.ค. 2565

แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.006/ว 021
6 ม.ค. 2565
.
192
6 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2565 มส 0032.002/ว017
5 ม.ค. 2565
.
193
6 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2565 มส 0032.002/ว015
5 ม.ค. 2565
.
194
5 ม.ค. 2565

ขอแจ้งปรับอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบริโภค (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.011/ว 012
5 ม.ค. 2565
.
195
5 ม.ค. 2565

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ฯ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0032.011/ว 010
5 ม.ค. 2565
.
196
5 ม.ค. 2565

สรุปสาระสำคัญและรายงานการประชุม กวป. มส0032.002/ว010
5 ม.ค. 2565
.
197
4 ม.ค. 2565

[ด่วน] ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม "สาสุขอุ่นใจ" เพื่อขับเคลื่อนงานองค์กรรอบรู้สุขภาพในสถานบริการด้านสาธารณสุข (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.003/ว 007
4 ม.ค. 2565
.
198
4 ม.ค. 2565

ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รพ.ปาย) มส 0032.005/3917
30 ธ.ค. 2564
.
199
4 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม กวป. มส0032.002/ว006
4 ม.ค. 2565
.
200
4 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2565 (ผอ.ศว.) มส 0032.002/001
4 ม.ค. 2565
.
201
4 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 34/2564 มส 0032.002/ว3011
30 ธ.ค. 2564
.
202
4 ม.ค. 2565

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0032.012/ว 004
4 ม.ค. 2565
.
203
4 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการทำฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0032.012/ว 003
4 ม.ค. 2565
.
204
4 ม.ค. 2565

ขอเชิญร่วมตรวจประเมินตามตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/สสอ.เมือง มส0032.011/111333 , 3913
4 ม.ค. 2565
.
205
4 ม.ค. 2565

ขอเชิญร่วมตรวจประเมินตามตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (ผอ.รพ.ขุนยวม) มส0032.011/3912
4 ม.ค. 2565
.
206
4 ม.ค. 2565

ขอความร่วมมือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหน่วยบริการ เตียง ประชากร บุคลากร และเงินเดือน มส 0032.005/ว002
4 ม.ค. 2565
.
207
2 ม.ค. 2565

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นเจาะเลือดตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 และนำส่งตัวอย่างเลือด (รพ.ทุกแห่ง) มส.0032.012/ว3009
2 ม.ค. 2565
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0050773

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com