หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
3 ต.ค. 2566

การดำเนินงานศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub) กระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศรีสังวาลย์ และ รพช.ทุกแห่ง) ,l 0033.005/ว 2767
3 ต.ค. 2566
.
2
3 ต.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรโควตาและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.012/3047
3 ต.ค. 2566
.
3
3 ต.ค. 2566

การออกหน่วยตรวจรักษาสุขภาพเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน(เรียน ผอรพศว,สสอเมือง) มส 0033.004/ว2766
4 ต.ค. 2566
.
4
3 ต.ค. 2566

ขอให้ดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ประจำปีงบประมาณ 2566 (รพ.ทุกแห่ง) มส0033.004/ว.2748
3 ต.ค. 2566
.
5
3 ต.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566" มส0033/ว2765
3 ต.ค. 2566
.
6
3 ต.ค. 2566

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 (รพ./ทุกแห่ง) มส0033/ว2764
3 ต.ค. 2566
.
7
2 ต.ค. 2566

การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2567 มส0033.010/ว2761
2 ต.ค. 2566
.
8
2 ต.ค. 2566

รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) สธ 0210.06/ว8718
2 ต.ค. 2566
.
9
2 ต.ค. 2566

รายชื่อโรงพยาบาลที่มีแบบแปลนระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมในการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส0033.001/3020
29 ก.ย. 2566
.
10
2 ต.ค. 2566

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2566 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.011/ว2756
2 ต.ค. 2566
.
11
2 ต.ค. 2566

แจ้งผลการประเมินและรับรองสถานพยาบาลตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 มส0033.008/ว2721
28 ก.ย. 2566
.
12
2 ต.ค. 2566

ผลการสืบราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 41 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567) (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.001/ว2754
2 ต.ค. 2566
.
13
2 ต.ค. 2566

ขอความร่วมมือติดตามสภาพการใช้งานและสำรวจความต้องการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.011/ว2796
29 ก.ย. 2566
.
14
2 ต.ค. 2566

ติดตามการส่งข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านโปรแกรม Health Data Center (HDC) มส 0033.005/ว2753
2 ต.ค. 2566
.
15
2 ต.ค. 2566

ส่งผลการประเมิน Joint External Evaluation (JEE) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว2744
29 ก.ย. 2566
.
16
2 ต.ค. 2566

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว2742
29 ก.ย. 2566
.
17
2 ต.ค. 2566

เชิญชวนตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์และขอส่งวารสารโรคเอดส์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.006/ว2729
29 ก.ย. 2566
.
18
2 ต.ค. 2566

แจ้งแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น (ผอ.รพ.ปาย) มส0033.012/3019
29 ก.ย. 2566
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0277408

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com