หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม อว 660301.5.1.4.1/ว1152
19 เม.ย. 2567
.
2
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ อว 8393(8)/4929
19 เม.ย. 2567
.
3
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ระยะสั้น สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ 2567 อว 78.03/ว1664
19 เม.ย. 2567
.
4
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคเริ้อรังในเด็ก สธ 0321/1978
19 เม.ย. 2567
.
5
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารยุทธศาสตร์ขั้นก้าวหน้า ด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ รุ่นที่ 10 สพศ.016/2567
19 เม.ย. 2567
.
6
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 22 อว 67.34/ศช.329
19 เม.ย. 2567
.
7
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม อว 0605.33/ว342
19 เม.ย. 2567
.
8
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น อว 660301.5.1.4.1/ว1154
19 เม.ย. 2567
.
9
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 รอบที่ 3 สธ 1102/722
19 เม.ย. 2567
.
10
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเด็กโรคหัวใจ สธ 0321/1974
19 เม.ย. 2567
.
11
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 4 อว 8106/ว00318
19 เม.ย. 2567
.
12
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ สธ 0320.1/ว261
19 เม.ย. 2567
.
13
20 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 6 สธ 0833/ว260
19 เม.ย. 2567
.
14
20 เม.ย. 2567

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานวิชาชีพฯ (สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) มส0033.010/1211
19 เม.ย. 2567
.
15
19 เม.ย. 2567

แจ้งลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังตรวจเตือน ตรวจสอบข้อร้องเรียน และบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/สสอ.เมือง) มส0033.012/ว941
19 เม.ย. 2567
.
16
19 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มส0033.008/ว938
19 เม.ย. 2567
.
17
19 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรม One Region One LR (รพ.ทุกแห่ง) มส0033.003/ว937
19 เม.ย. 2567
.
18
19 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ(รพ.ทุกแห่ง) มส0033.003/ว936
19 เม.ย. 2567
.
19
19 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มส0017.2/ว1738
17 เม.ย. 2567
.
20
19 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร/ครุภัฑณ์ทางการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส0033.002/ว932
19 เม.ย. 2567
.
21
19 เม.ย. 2567

ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการให้บริการหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แฟ้ม EPI ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) กระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.006/ว935
19 เม.ย. 2567
.
22
19 เม.ย. 2567

ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) เพื่อบรรลุเป้าหมายของนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.ปาย/สสอ.เมือง/สสอ.ปาย) มส0033.011/ว929
19 เม.ย. 2567
.
23
19 เม.ย. 2567

การแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (ผอ.รพ.ปาย,สสอ.ปาย) มส 0033.004/ว.933
19 เม.ย. 2567
.
24
19 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 1 (สสอ.ทุกแห่ง) มส 0033.003/ว931 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567
19 เม.ย. 2567
.
25
19 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ทุกแห่ง) มส 0033.003/ว930 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567
19 เม.ย. 2567
.
26
19 เม.ย. 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปรับเป็นพินัย (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.011/ว927
18 เม.ย. 2567
.
27
19 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0033/ว919
18 เม.ย. 2567
.
28
18 เม.ย. 2567

ขอเชิญเป็นวิทยากร (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0033.012/1196
18 เม.ย. 2567
.
29
18 เม.ย. 2567

ขอความร่วมมือดำเนินในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว926
18 เม.ย. 2567
.
30
18 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดีเพื่อสมาชิก อสม. มส0033.008/ว928
18 เม.ย. 2567
.
31
18 เม.ย. 2567

ขอความร่วมมือเข้าร่วมการเชื่อมระบบการช่วยเหลือและส่งต่อวัยรุ่นผ่าน Line OA Teen Club (รพ.ปางมะผ้า และ รพ.สบเมย) มส 0033.003/ว 9224 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567
19 เม.ย. 2567
.
32
18 เม.ย. 2567

ขอความร่วมมือดำเนินงานระบบการช่วยเหลือและส่งต่อวัยรุ่นผ่าน Line OA Teen Club (รพ.ทุกแห่ง *ยกเว้น รพ.สบเมย รพ.ปางมะผ้า) มส 0033.003/ว 9223 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567
18 เม.ย. 2567
.
33
18 เม.ย. 2567

ขอเชิญบุคลากรอบรมการให้บริการฝังคุมกำเนิด (รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง) มส 0033.003/ว922 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567
18 เม.ย. 2567
.
34
18 เม.ย. 2567

ขอความอนุเคราะห์ (รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0033.003/1193 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567
18 เม.ย. 2567
.
35
18 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0033/ว918
17 เม.ย. 2567
.
36
18 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0033/ว917
17 เม.ย. 2567
.
37
17 เม.ย. 2567

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานคัดเลือกห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับเขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ศรีสังวาลย์และรพ.ปางมะผ้า) มส0033.008/ว910
17 เม.ย. 2567
.
38
17 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชี มส 0033.005/ ว 916
17 เม.ย. 2567
.
39
17 เม.ย. 2567

ขอเชิญบุคลากรประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network annual meeting) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033.012/ว916
17 เม.ย. 2567
.
40
17 เม.ย. 2567

ขอส่งสื่อการสอนวงล้ออาหาร พลังงาน และ BMI (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033.012/ว915
17 เม.ย. 2567
.
41
17 เม.ย. 2567

การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง (Planfin) และแผนรายรับ -รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลัง หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 มส 0033.005/ ว 912
17 เม.ย. 2567
.
42
17 เม.ย. 2567

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานวิชาชีพฯ (สสอ.ปาย/สสอ.ปางมะผ้า) มส0033.010/ว908
17 เม.ย. 2567
.
43
17 เม.ย. 2567

ขอเชิญประชุมวางแผนการฝึกและเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกในการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) (รพช./สสอ.เมือง) มส0033.010/ว909
17 เม.ย. 2567
.
44
17 เม.ย. 2567

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) มส 0033.004/ว.907
17 เม.ย. 2567
.
45
17 เม.ย. 2567

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนเกิดภาวะวิกฤต ( Rapid Response System ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มส0033.008/118
17 เม.ย. 2567
.
46
11 เม.ย. 2567

แจ้งเปลี่ยนวันการประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา Sepsis ประเด็นการจัดเก็บข้อมูล Sepsis septic shock มส.0033.008/ว902
11 เม.ย. 2567
.
47
11 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] การจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแบบ SMART CARD มส0033.008/ว879
10 เม.ย. 2567
.
48
11 เม.ย. 2567

อารมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำสำหรับผู้ควบคุมและปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 2567 มส0033.011/ว905
11 เม.ย. 2567
.
49
11 เม.ย. 2567

การดำเนินการตามข้อสั่งการในคราวประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6 2567 มส0033.011/ว906
11 เม.ย. 2567
.
50
11 เม.ย. 2567

การอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ผอ.รพ.ขุนยวม, สสอ.ขุนยวม) มส 0033.004/ว896
11 เม.ย. 2567
.
51
11 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานของกระทรวงวัฒนธรรมฯ มส0033.001/ว904
11 เม.ย. 2567
.
52
11 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน รุ่นที่ 6 สธ 0246/ว9466
11 เม.ย. 2567
.
53
11 เม.ย. 2567

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ร่วมเป็น สว: จุดเปลี่ยนไทย 2567" สก / 67/1880
11 เม.ย. 2567
.
54
11 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะยุคใหม่ สธ 0246/ว10190
11 เม.ย. 2567
.
55
11 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารด้านมนุษยชน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สธ 0246/ว9834
11 เม.ย. 2567
.
56
11 เม.ย. 2567

สรุปข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 9/2567 มส0033.002/ว890
12 เม.ย. 2567
.
57
11 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์ทุนพระราชทาน มส0033.010/ว903
11 เม.ย. 2567
.
58
11 เม.ย. 2567

รายงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 มส0033.002/ว892
11 เม.ย. 2567
.
59
11 เม.ย. 2567

แจ้งเปลี่ยนวันการประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา Sepsis ประเด็นการ จัดเก็บข้อมูล Sepsis septic shock มส0033.008/ว902
11 เม.ย. 2567
.
60
11 เม.ย. 2567

การปรับเปลี่ยนแบบรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตัวเอง รง506S Version 11 มส0033.012/ว901
11 เม.ย. 2567
.
61
11 เม.ย. 2567

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ(รพ.และ สสอ.ทุกแห่ง) มส0033.003/ว900
11 เม.ย. 2567
.
62
11 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาหนังสือ มส0033/ว897
11 เม.ย. 2567
.
63
11 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายมะเร็งครบวงจร(Cancer Warrior) มส0033.012/1162
11 เม.ย. 2567
.
64
11 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 เรื่อง มส0033/ว894
11 เม.ย. 2567
.
65
11 เม.ย. 2567

ประชุมทบทวนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2/2567) มส0033.008/ว893
11 เม.ย. 2567
.
66
11 เม.ย. 2567

แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปาย/ผอ.รพ.ขุนยวม/ผอ.รพ.สบเมย/สสอ.ปาย) มส0033.002/ว882
10 เม.ย. 2567
.
67
11 เม.ย. 2567

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (สสอ.ขุนยวม) มส0033.008/ว883
10 เม.ย. 2567
.
68
11 เม.ย. 2567

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (สสอ.ปาย) มส.0033.008/ว 883
10 เม.ย. 2567
.
69
11 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 มส0033.008/ว884
10 เม.ย. 2567
.
70
10 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] แจ้งแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/1685
10 เม.ย. 2567
.
71
10 เม.ย. 2567

ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว880
10 เม.ย. 2567
.
72
10 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] มอบหมายภารกิจการรับสเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราขกุมารี เสด็ขพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โครงการทหารพันธุ์ดี (ผอ.รพ.ปาย) มส0033.002/1140
9 เม.ย. 2567
.
73
10 เม.ย. 2567

สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มส0033.008/ว845
10 เม.ย. 2567
.
74
9 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคัดเลือกกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิฯ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0033.008/1151
9 เม.ย. 2567
.
75
9 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) และการใช้งานระบบ CL UVCARE (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.008/876
9 เม.ย. 2567
.
76
9 เม.ย. 2567

กำหนดการตรวจติดตามจุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว870
9 เม.ย. 2567
.
77
9 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งเลื่อนการประชุม (ผอ.รพ.ขุนยวม/สสอ.เมือง/สสอ.แม่สะเรียง) มส0033.008/ว873
9 เม.ย. 2567
.
78
9 เม.ย. 2567

ขอแจ้งการจัดสรรชุดทดสอบโคลีนเอสเตอเรส (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.011/ว877
9 เม.ย. 2567
.
79
9 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (สสอ.แม่ลาน้อย) มส0033.012/1144
9 เม.ย. 2567
.
80
9 เม.ย. 2567

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการจัดระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Ranking Disabilities Friendly) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว874
9 เม.ย. 2567
.
81
9 เม.ย. 2567

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุการณ์ กรณีภาวะวิกฤต หัวใจและหลอดเลือดฮีทสโตรก หรือการเสียชีวิตขณะวิ่งในงานวิ่ง และการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033.012/ว872
9 เม.ย. 2567
.
82
9 เม.ย. 2567

ขอส่งรายละเอียดเอกสารประกอบการรายงานความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (77โรงพยาบาล) รพ.สบเมย,รพ.แม่ลาน้อย สธ 0207.05.4/1850
4 เม.ย. 2567
.
83
5 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ / ผอ.รพช.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.001/ว 854
5 เม.ย. 2567
.
84
5 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.011/ว861
5 เม.ย. 2567
.
85
5 เม.ย. 2567

จัดสรรเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยาโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI4E ปีที่ 1 (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว859
5 เม.ย. 2567
.
86
5 เม.ย. 2567

จัดสรรเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยาโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI4E ปีที่ 1 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033.006/ว860
5 เม.ย. 2567
.
87
5 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาหนังสือ 8 เรื่อง มส0033/ว862
5 เม.ย. 2567
.
88
5 เม.ย. 2567

เชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาจังหวัดฯ มส 0033.002/ว 858
5 เม.ย. 2567
.
89
5 เม.ย. 2567

การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม (สสอ.เมือง/สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.แม่ลาน้อย/สสอ.สบเมย) มส0033.001/ว853
5 เม.ย. 2567
.
90
5 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอส่งรายงานการประชุมการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.011/ว857
5 เม.ย. 2567
.
91
5 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานคุณภาพเข้าคัดเลือกนำเสนอในการประชุม HA Regional Forum Chiang Mai 2024 มส0033.008/ว832
5 เม.ย. 2567
.
92
5 เม.ย. 2567

ชี้แจงการดำเนินงานวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝง Interferon Gamma Release Assays (IGRAs) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.006/ว851
5 เม.ย. 2567
.
93
5 เม.ย. 2567

แจ้งรหัสการตรวจคัดกรองและรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.006/ว852
5 เม.ย. 2567
.
94
5 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] แจ้งเลื่อนการนิเทศติดตามงาน คปสอ.แม่สะเรียง (รพ./สสอ.แม่สะเรียง) มส0033.002/ว846
4 เม.ย. 2567
.
95
5 เม.ย. 2567

เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2567 (รพ.ทุกแห่ง) มส0033.004/ว.850
5 เม.ย. 2567
.
96
4 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคัดเลือกกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิฯ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ขุนยวม/สสอ.เมือง/สสอ.แม่สะเรียง) มส.0033.008/ว 837
3 เม.ย. 2567
.
97
4 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ สำหรับ รพช. สธ 1102/711
4 เม.ย. 2567
.
98
4 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] เชิญเข้าร่วมตรวจประเมินสถานที่ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รพ.ศว/สสอ.เมือง) มส0033.004/ว.849
4 เม.ย. 2567
.
99
4 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ อว 7714/ว898
4 เม.ย. 2567
.
100
4 เม.ย. 2567

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานวิชาชีพฯ (สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) มส0033.010/1122
4 เม.ย. 2567
.
101
4 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2567 (ผอ.รพ.ปาย) มส0033.010/1121
4 เม.ย. 2567
.
102
4 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2567 (ผอ.รพ.ขุนยวม) มส0033.010/1120
4 เม.ย. 2567
.
103
4 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] สรุปผลการนิเทศ ติดตามงาน คปสอ.ปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 มส0033.002/ว836
3 เม.ย. 2567
.
104
4 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] สรุปนิเทศ ติดตามงาน คปสอ.ปาย ประจำปีงบประมาณ 2567 มส0033.002/ว835
4 เม.ย. 2567
.
105
4 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาคำสั่ง มส0033.008/ว843
4 เม.ย. 2567
.
106
4 เม.ย. 2567

ประสานการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit) (รพ.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.004/ว848
4 เม.ย. 2567
.
107
4 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) สธ0210.06/ว3664
1 เม.ย. 2567
.
108
4 เม.ย. 2567

ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ 37 (รพ.ขุนยวม/รพ.สบเมย) มส0033.010/1099/1100
3 เม.ย. 2567
.
109
4 เม.ย. 2567

ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อว 8106/ว00283
3 เม.ย. 2567
.
110
4 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ สธ0202.3.5/ว344
3 เม.ย. 2567
.
111
4 เม.ย. 2567

การรายงานผลการดำเนินงานชุมชน Healthy City MODELs รอบ 6 เดือน (สสอ.ปาย) มส0033.002/1112
4 เม.ย. 2567
.
112
4 เม.ย. 2567

แจ้งลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังตรวจเตือน ตรวจสอบข้อร้องเรียน และบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (สสอ.เมือง) มส0033.012/1094
3 เม.ย. 2567
.
113
4 เม.ย. 2567

แจ้งลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังตรวจเตือน ตรวจสอบข้อร้องเรียน และบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (สสอ.ขุนยวม) มส0033.012/1093
3 เม.ย. 2567
.
114
4 เม.ย. 2567

แจ้งลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังตรวจเตือน ตรวจสอบข้อร้องเรียน และบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (สสอ.ปาย) มส0033.012/1088
3 เม.ย. 2567
.
115
4 เม.ย. 2567

แจ้งกำหนดการทีมนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สสอ.ปาย/สสอ.ปางมะผ้า) มส0033.004/ว.840
4 เม.ย. 2567
.
116
4 เม.ย. 2567

แจ้งกำหนดการทีมนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (รพ.ปาย/รพ.ปางมะผ้า) มส0033.004/ว.839
4 เม.ย. 2567
.
117
4 เม.ย. 2567

เชิญเข้าร่วมทีมนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (รพ.ขุนยวม/รพ.แม่ลาน้อย/รพ.แม่สะเรียง/รพ.สบเมย) มส0033.004/ว.838
4 เม.ย. 2567
.
118
4 เม.ย. 2567

เชิญเข้าร่วมทีมนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.004/1103
4 เม.ย. 2567
.
119
4 เม.ย. 2567

ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ขั้น 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 มส0033.008/ว831
4 เม.ย. 2567
.
120
4 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพที่ 1 มส0033.008/ว830
3 เม.ย. 2567
.
121
4 เม.ย. 2567

การประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.001/ว842
4 เม.ย. 2567
.
122
4 เม.ย. 2567

ส่งคำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาจังหวัด "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี" มส 0033.002/ว841
4 เม.ย. 2567
.
123
3 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.001/ว834
3 เม.ย. 2567
.
124
3 เม.ย. 2567

เชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปาย/ผอ.รพ.สบเมย/ผอ.รพ.ขุนยวม/สสอ.ปาย) มส0033.002/ว810
3 เม.ย. 2567
.
125
3 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033/ว833
3 เม.ย. 2567
.
126
3 เม.ย. 2567

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตฯ มส0033.010/ว804
3 เม.ย. 2567
.
127
2 เม.ย. 2567

ส่งสำเนาหนังสือฯ (ผอ.โรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ) มส 0033.001/ว.829
2 เม.ย. 2567
.
128
2 เม.ย. 2567

ขอความอนุเคราะห์ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเกียรติบัตร (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส.0033.008/1080
2 เม.ย. 2567
.
129
2 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] การต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการอำเภอปาย (ผอ.รพ.ปาย/สสอ.ปาย) มส0033.011/ว826
2 เม.ย. 2567
.
130
2 เม.ย. 2567

ขอแจ้งสนับสนุนชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี และแนวทางการดำเนินงานในกลุ่มผู้ต้องขัง (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0033.006/ว823
2 เม.ย. 2567
.
131
2 เม.ย. 2567

แจ้งผลการพิจารณาแผลงาน/โครงการ (ผอ.รพ.ศรีสังาวลย์/ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0033.002/ว821
2 เม.ย. 2567
.
132
2 เม.ย. 2567

ขอแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระของโรงพยาบาล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส 0033.004/ว 826
2 เม.ย. 2567
.
133
2 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศทยฯ เรื่อง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ผอ.รพช.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.001/ว 820
2 เม.ย. 2567
.
134
2 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.001/ว 819
2 เม.ย. 2567
.
135
2 เม.ย. 2567

ขอส่งขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเขตสุขภาพที่ 1 มส0033.002/ว814
2 เม.ย. 2567
.
136
2 เม.ย. 2567

ขอส่งสรุปข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 8/2567 มส0033.002/ว818
2 เม.ย. 2567
.
137
2 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP ระยะที่ 5 (ผอ.รพช.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.001/ว 800
2 เม.ย. 2567
.
138
2 เม.ย. 2567

การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี (สสอ.ปาย) มส0033.002/1070
1 เม.ย. 2567
.
139
2 เม.ย. 2567

แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามงาน คปสอ.แม่สะเรียง (ผอ./สสอ.แม่สะเรียง) มส0033.002/ว806
2 เม.ย. 2567
.
140
1 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง มส0033/ว802
29 มี.ค. 2567
.
141
1 เม.ย. 2567

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นนักศึกษาคู่สัญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รุ่นที่ 3 สธ 0201.02/ว3426
1 เม.ย. 2567
.
142
1 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับนักสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สธ ๐๒๒๖/ว๑๕๓๘
1 เม.ย. 2567
.
143
1 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2567 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว811
1 เม.ย. 2567
.
144
1 เม.ย. 2567

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มส0033.002/ว807
1 เม.ย. 2567
.
145
1 เม.ย. 2567

การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวงบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มส 0033.005/ว.809
1 เม.ย. 2567
.
146
1 เม.ย. 2567

แจ้งประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม สธ 0705.03/468
1 เม.ย. 2567
.
147
1 เม.ย. 2567

[ด่วนที่สุด] การจัดตั้งกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัลในโรงพยาบาลชุมชน (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0033.010/ว 808
1 เม.ย. 2567
.
148
1 เม.ย. 2567

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว806
1 เม.ย. 2567
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0013786

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com