หนังสือราชการเดือน พ.ศ. จาก ประเภท
สสอ. รพท. รพช.
ว = หนังสือเวียน, อ = อื่นๆเรื่องแจ้งให้ทราบ
ลำดับ
วันที่บันทึก
::.
เรื่อง
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
1
30 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567 (รอบปกติ) มส0033/ว1573
30 พ.ค. 2566
.
2
30 พ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.010/ว1570
29 พ.ค. 2566
.
3
29 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] การรับสมัครเข้าร่วมอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุฯ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง) ที่มส.๐๐๓๒.๐๐๓/ ว ๑๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
29 พ.ค. 2566
.
4
29 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านจิตเวชและยาเสพติดสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2566 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033.012/ว1569
29 พ.ค. 2566
.
5
29 พ.ค. 2566

ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เฝ้าระวังตรวจเตือน ตรวจสอบข้อร้องเรียน และบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (สสอ.เมือง) มส0033.012/1555
29 พ.ค. 2566
.
6
29 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักกายภาพบำบัดภาคเหนือตอนบน (ผอ.รพ.ศว/มสร./ปาย/ปางมะผ้า) มส0033.008/ว 1855
29 พ.ค. 2566
.
7
29 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอข้อมูลผลการดำเนินงานการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) (รพ.ทุกแห่ง) มส0033.008/ว 1566
29 พ.ค. 2566
.
8
29 พ.ค. 2566

ติดตามการดำเนินงานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 (9ด้าน) ประจำปี 2566 มส0033.008/ว1567
29 พ.ค. 2566
.
9
29 พ.ค. 2566

ขอความเห็นชอบใช้อาคารที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส0033.001/1554
29 พ.ค. 2566
.
10
29 พ.ค. 2566

ขอสนับสนุนกรรมการกำหนดราคากลาง,คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0033.001/1553
29 พ.ค. 2566
.
11
29 พ.ค. 2566

ขอสนับสนุนกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรูปแบบ (ผอ.รพ.ปาย) มส0033.001/1551
29 พ.ค. 2566
.
12
29 พ.ค. 2566

ขอสนับสนุนกรรมการกำหนดราคากลาง,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,ผู้ควบคุมงาน (ผอ.รพ.ขุนยวม) มส0033.001/1552
29 พ.ค. 2566
.
13
29 พ.ค. 2566

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ.ชลบุรี (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว1561
29 พ.ค. 2566
.
14
29 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว1563
29 พ.ค. 2566
.
15
29 พ.ค. 2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว1562
29 พ.ค. 2566
.
16
29 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต (Sepsis nurse manager) เขตสุขภาพที่ 1 - 13 มส0033/ว1550
29 พ.ค. 2566
.
17
29 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ มส0033/ว1551
29 พ.ค. 2566
.
18
29 พ.ค. 2566

ทุนฝึกอบรมรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Strengthening Social Health Protection Towards Universal Health Coverage มส0033/ว1560
29 พ.ค. 2566
.
19
29 พ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต รอบที่ 2 โครงการรับตรงจากฝู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (New tract) ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) ของคณะทันตแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มส0033/ว1559
29 พ.ค. 2566
.
20
29 พ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที่ 2 มส0033/ว1558
29 พ.ค. 2566
.
21
29 พ.ค. 2566

ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ care manager สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ปี 2566(รพ.แม่สะเรีบง รพ.ขุนยวม) มส 0013.013/ว.1554
29 พ.ค. 2566
.
22
29 พ.ค. 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ มส0033/ว1557
29 พ.ค. 2566
.
23
29 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Strengthening Social Health Protection Tewards Universal Health Coverage มส0033/ว1556
29 พ.ค. 2566
.
24
29 พ.ค. 2566

แจ้งแผนจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1555
29 พ.ค. 2566
.
25
29 พ.ค. 2566

ช่องทางการเผยแพร่เอกสารสรุปผลการจรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.002/ว1552
29 พ.ค. 2566
.
26
29 พ.ค. 2566

ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว2196
26 พ.ค. 2566
.
27
29 พ.ค. 2566

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว2197
26 พ.ค. 2566
.
28
29 พ.ค. 2566

สรุปสาระสำคัญและรายงานการประชุม กวป. มส0033.002/ว1533
26 พ.ค. 2566
.
29
29 พ.ค. 2566

ขอจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส0033.004/ว.1546
26 พ.ค. 2566
.
30
26 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] แบบสำรวจการพัฒนาระบบการให้บริการโรงพยาบาลทุกแห่ง มส0033.008/ว1542
26 พ.ค. 2566
.
31
26 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] เปลี่ยนแปลงวันอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น Basic course of Family Medicine for Primary Care Doctor ปีงบประมาณ 2566 (รพ.ศรีสังวาลย์/รพ.ปาย/รพ.ขุนยวม/รพ.แม่ลาน้อย/รพ.แม่สะเรียง/รพ.สบเมย) มส.0033.008/ว 1541
26 พ.ค. 2566
.
32
26 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว1540
26 พ.ค. 2566
.
33
26 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว1539
26 พ.ค. 2566
.
34
26 พ.ค. 2566

ขอส่งหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส 0033.001/1512
25 พ.ค. 2566
.
35
26 พ.ค. 2566

ขอแจ้งการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR) อยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทถกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1537
26 พ.ค. 2566
.
36
26 พ.ค. 2566

ขอแจ้งการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (HB) ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1539
26 พ.ค. 2566
.
37
26 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] การดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลัก :การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2566 (สสอ.ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.สบเมย)) มส.0033.008/ว1522
25 พ.ค. 2566
.
38
26 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงสำหรับบุคลากรสาธารณสุข" (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.012/ว1536
26 พ.ค. 2566
.
39
26 พ.ค. 2566

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลระบบป้องกันการฆ่าตัวตาย (4 pilars) เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว1535
26 พ.ค. 2566
.
40
26 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการให้บริการทางเพศฯ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.012/ว1534
26 พ.ค. 2566
.
41
26 พ.ค. 2566

การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.010/ว1526
26 พ.ค. 2566
.
42
26 พ.ค. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.001/ว1519
25 พ.ค. 2566
.
43
26 พ.ค. 2566

อนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร มส 0033.004/ว1525
26 พ.ค. 2566
.
44
25 พ.ค. 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง มส0033/ว1520
25 พ.ค. 2566
.
45
25 พ.ค. 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 มส0033/ว1521
25 พ.ค. 2566
.
46
25 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมตรวจประเมินสถานบริการสาธารณสุขเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital (GCHC) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.011/1514
25 พ.ค. 2566
.
47
25 พ.ค. 2566

แจ้งนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566 - 2570) มส0033.002/ว1518
25 พ.ค. 2566
.
48
25 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมคณะทำงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วย กึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care) ระดับจังหวัด ปี 2566 มส0033.008/ว1511
25 พ.ค. 2566
.
49
25 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจประเมินใหม่ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารสุข มส0033.008/ว1495
25 พ.ค. 2566
.
50
25 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (RAI3E) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีที่ 3 (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1515
25 พ.ค. 2566
.
51
25 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] เชิญชวนส่งผลการดำเนินงานตำบลจัดการพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (สสอ.ปางมะผ้า) มส0033.008/1490
25 พ.ค. 2566
.
52
25 พ.ค. 2566

[ด่วน] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.003/ว1514
25 พ.ค. 2566
.
53
24 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมชี้แจงการบันทึกผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (GIS Health/PCU) (ผอ.รพท.,ผอ.รพช.ทุกแห่ง และสสอ. ทุกอำเภอ)) มส.0033.008/ว1510
24 พ.ค. 2566
.
54
24 พ.ค. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (รพ.ทุกแห่ง /สสอ.ทุกแห่ง) มส 0033.003/ว1509 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
24 พ.ค. 2566
.
55
24 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมผ่านระบบออนไลน์ การป้องกันระบบ Health Data Center (HDC) เบื้องต้น ตามมาตรฐาน Cyber security มส 0033.002/ว 1508
24 พ.ค. 2566
.
56
24 พ.ค. 2566

แจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (ผอศรีสังวาลย์ สสอเมือง) มส 0033.004/ว1504
23 พ.ค. 2566
.
57
24 พ.ค. 2566

ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 รอบที่ 74 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033.006/ว1505
24 พ.ค. 2566
.
58
24 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รุ่นที่ 1 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.006/ว1506
24 พ.ค. 2566
.
59
23 พ.ค. 2566

แจ้งแนวทางการดำเนินงานการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย สำหรับโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.006/ว1503
23 พ.ค. 2566
.
60
23 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0033.010/ว1502
23 พ.ค. 2566
.
61
23 พ.ค. 2566

แนวทางการส่งประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.010/ว1501
23 พ.ค. 2566
.
62
23 พ.ค. 2566

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0033.010/ว1496
23 พ.ค. 2566
.
63
23 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033/ว1497
22 พ.ค. 2566
.
64
23 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือโครงการ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว1494
22 พ.ค. 2566
.
65
23 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันทันตกรรม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033/ว1493
22 พ.ค. 2566
.
66
23 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเข้าพื้นที่ซ่อมแซมระบบวิทยุสื่อสาร (สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.001/ว.1500
23 พ.ค. 2566
.
67
23 พ.ค. 2566

ขอให้ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อหน่วยงานที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่ส่วนกลางจัดสรรให้ มส 0033.002/ว 1499
23 พ.ค. 2566
.
68
23 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนบุคลากรและครุภัณฑ์ด้านโรคมะเร็ง ในโปรแกรม TCB 2023 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.012/1473
23 พ.ค. 2566
.
69
23 พ.ค. 2566

การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (ผอ มสร, สสอ แม่สะเรียง) มส 0033.004/ว1445
18 พ.ค. 2566
.
70
22 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] การเปลี่ยนแปลงรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.002/ว1491
22 พ.ค. 2566
.
71
22 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ติดตามข้อมูลระบบบริการตรวจคัดกรองและยืนยันโรคธาลัสซีเมีย(รพ.ทุกแห่ง) มส0033.003/ว1486
22 พ.ค. 2566
.
72
22 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ (ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส 0033/3895
22 พ.ค. 2566
.
73
22 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย) มส 0033/3894
22 พ.ค. 2566
.
74
22 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว1470
22 พ.ค. 2566
.
75
22 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033/ว1469
22 พ.ค. 2566
.
76
22 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033/ว1468
22 พ.ค. 2566
.
77
22 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทส0033.008/ว1484
22 พ.ค. 2566
.
78
22 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance care planning) สำหรับบุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (สสอ.เมือง มส) มส0033.008/ว 1463
22 พ.ค. 2566
.
79
22 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.008/ว 1458
19 พ.ค. 2566
.
80
22 พ.ค. 2566

การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1450
18 พ.ค. 2566
.
81
22 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมารตฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge (GCHC) (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/แม่ลาน้อย/ขุนยวม/สบเมย/สสอ.แม่สะเรียง/แม่ลาน้อย/ขุนยวม/สบเมย) มส0033.011/ว2195
22 พ.ค. 2566
.
82
22 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมารตฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge (GCHC) (ผอ.รพ.ขุนยวม/ผอ.รพ.ธัญญารักษ์) มส0033.011/ว1482
22 พ.ค. 2566
.
83
22 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมทีมวิทยากร (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033.012/ว1479
22 พ.ค. 2566
.
84
22 พ.ค. 2566

ขอสนับสนุนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033.012/ว1476
22 พ.ค. 2566
.
85
22 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินตนเองในด้านคุณภาพและมาตรฐานสำหรับหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว1477
22 พ.ค. 2566
.
86
22 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย มส0033.013/ว.1471
22 พ.ค. 2566
.
87
22 พ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลงานวิจัย มส 0033.013/ว.1472
22 พ.ค. 2566
.
88
22 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์และการบังคับใช้กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.011/ว1457
19 พ.ค. 2566
.
89
22 พ.ค. 2566

ดำเนินการและติดตามการบันทึกข้อมูลงานสุขศึกษา รอบที่ 2/2566 มส0033.008/ว1447
18 พ.ค. 2566
.
90
19 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามข้อมูลจำนวนเตียงในหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 1 มส0033.002/ว1463
19 พ.ค. 2566
.
91
19 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การอบรมสมาธิสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มส0033.008/ว1448
18 พ.ค. 2566
.
92
19 พ.ค. 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Admission (ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) มส0033/ว1459
19 พ.ค. 2566
.
93
19 พ.ค. 2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Labor companionship workshop training program มส0033/ว1462
19 พ.ค. 2566
.
94
19 พ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานวิชาชีพฯ (สสอ.เมือง/สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.แม่ลาน้อย) มส0033.010/ว1460
19 พ.ค. 2566
.
95
19 พ.ค. 2566

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดค่าใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖(รพ.ศรีสังวาลย์ , รพช.ทุกแห่ง) มส.0033.005/ว 1466
19 พ.ค. 2566
.
96
19 พ.ค. 2566

แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกณฑ์คงค้าง กรณีหน่วยบริการได้รับโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ของปีงบประมาณก่อน มส 0033.005/ว.1465
19 พ.ค. 2566
.
97
19 พ.ค. 2566

การสร้างใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มส0033.008/ว1464
19 พ.ค. 2566
.
98
19 พ.ค. 2566

แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปาย/สสอ.ปาย) มส0033.002/ว1456
19 พ.ค. 2566
.
99
19 พ.ค. 2566

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.002/1442
19 พ.ค. 2566
.
100
19 พ.ค. 2566

การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2566 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.001/ว1454
19 พ.ค. 2566
.
101
18 พ.ค. 2566

ทุนฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Hospital Management (A) มส0033/ว1429
18 พ.ค. 2566
.
102
18 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการสอนทางคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor) มส0033/ว1430
18 พ.ค. 2566
.
103
18 พ.ค. 2566

ขอให้คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2567 มส0033.008/ว1446
18 พ.ค. 2566
.
104
18 พ.ค. 2566

การสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ มส0033.008/ว1427
18 พ.ค. 2566
.
105
18 พ.ค. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2566 (รพ.ทุกแห่ง /สสอ.ทุกแห่ง) มส 0033.003/ว 1440 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
18 พ.ค. 2566
.
106
18 พ.ค. 2566

ซักซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียนและการเปลี่ยนสถานพยาบาลกองทุนสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0033.005/ว 1439
18 พ.ค. 2566
.
107
18 พ.ค. 2566

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมการพยาบาลเด็กโรคหัวใจ (รพ.ทุกแห่ง) มส0033.003/ว1435
18 พ.ค. 2566
.
108
18 พ.ค. 2566

ขอแจ้งแนวทางและแผนการจัดสรรสำหรับการรณรงค์การให้บริการวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1434
18 พ.ค. 2566
.
109
18 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อจัดทำฐานข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย, สสอ.แม่ลาน้อย) มส 0033.004/ว1438
18 พ.ค. 2566
.
110
18 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อจัดทำฐานข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ปาย, สสอ.ปาย) มส 0033.004/ว1437
18 พ.ค. 2566
.
111
18 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อจัดทำฐานข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์, สสอ.เมือง) มส 0033.004/ว1436
18 พ.ค. 2566
.
112
17 พ.ค. 2566

เชิญประชุม คณะกรรมการประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 1 (รพ.แม่ลาน้อย) มส0033.001413
17 พ.ค. 2566
.
113
17 พ.ค. 2566

เชิญประชุม คณะกรรมการประเด็นมุ่งเน้อเขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.003/1412
17 พ.ค. 2566
.
114
16 พ.ค. 2566

การสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ มส0033.008/ว1427
16 พ.ค. 2566
.
115
16 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรผู้จัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4 (สสอ.เมือง/ปาย/แม่ลาน้อย/ปางมะผ้า) มส0033.012/ว1425
16 พ.ค. 2566
.
116
16 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2566 มส0033.008/ว1426
16 พ.ค. 2566
.
117
16 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรร่วมสัมนาวิชาการการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (DM HT CKD) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ครั้งที่ 2 "ลดเค็ม ลดเสี่ยง ลดโรคติดต่อเรื้อรัง" (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว1424
16 พ.ค. 2566
.
118
16 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ และผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0033.007/ว1438
16 พ.ค. 2566
.
119
16 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมดูแลผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน" มส0033.012/ว1423
16 พ.ค. 2566
.
120
16 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว1471
16 พ.ค. 2566
.
121
16 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว1422
16 พ.ค. 2566
.
122
16 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว1421
16 พ.ค. 2566
.
123
16 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] การคัดเลือกและประเมินผลงานผู้สูงอายุ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง / ผอ.รพ.ขุนยวม / สสอ.ขุนยวม / สสอ.ปาย) มส 0033.003/ว1420
16 พ.ค. 2566
.
124
16 พ.ค. 2566

ขอให้ชี้แจงข้อทักท้วงการประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารในระบบ New GFMIS Thai ครั้งที่ 3 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566) (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0033.001/ว1418
16 พ.ค. 2566
.
125
16 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0033.007/ว1416
16 พ.ค. 2566
.
126
16 พ.ค. 2566

สรุปผลการตรวจเยี่ยมของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มส0033.002/ง1404
15 พ.ค. 2566
.
127
16 พ.ค. 2566

แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามงาน คปสอ.ปาย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ผอ./สสอ.ปาย) มส0033.002/ว1409
15 พ.ค. 2566
.
128
15 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2566 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว1415
15 พ.ค. 2566
.
129
15 พ.ค. 2566

การประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ รอบที่ 2/2566 มส 0033.005/ว1414
15 พ.ค. 2566
.
130
15 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0033/1407
15 พ.ค. 2566
.
131
15 พ.ค. 2566

ส่งสำเนาหนังสือหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำ (ผอ.รพ.สบเมย) มส0033.012/1403
15 พ.ค. 2566
.
132
15 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมคณะทำงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วย กึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care) ระดับจังหวัด ปี 2566 (รพ.ทุกแห่ง) มส0033.008/ว 1413
15 พ.ค. 2566
.
133
15 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมการพัฒนาระบบส่งต่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2566 ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom (รพ.ทุกแห่ง) มส0033.008/ว 1412
15 พ.ค. 2566
.
134
15 พ.ค. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ (สสอ.ปางมะผ้า) มส.0033.008/ 1405
15 พ.ค. 2566
.
135
15 พ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (สสอ.สบเมย) มส0033.002/1404
15 พ.ค. 2566
.
136
15 พ.ค. 2566

เชิญตรวจสถานที่ผลิตอาหาร(ปาย) มส 0033.004/ว1408
15 พ.ค. 2566
.
137
15 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามทบทวนแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกระทรวงสาธารณสุข มส0033.002/ว1405
15 พ.ค. 2566
.
138
15 พ.ค. 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (รพ.ศรีสังวาลย์และ รพ.ชุมชนทุกแห่ง) มส0033.003/ว1403
15 พ.ค. 2566
.
139
15 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (MCHฺ Board) (รพ.และสสอ.ทุกแห่ง) มส0033.003/ว1404
15 พ.ค. 2566
.
140
15 พ.ค. 2566

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ แม่ลาน้อย ขุนยวม สบเมย และปางมะผ้า) มส0033.008/ว 1382
12 พ.ค. 2566
.
141
15 พ.ค. 2566

ขอให้พิจารณาเตรียมเปิดบริการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันแบบผู้ป่วยใน (Intermediate Ward)และคัดเลือกนักกายภาพบำบัดเข้ารับการอบรม(ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ปาย) มส0033.008/ว 1343
10 พ.ค. 2566
.
142
12 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] แจ้งแนวทางการดำเนินงาน "โครงการเด็กล้านนา สูงสมส่วน กินเป็น เล่นสนุก สุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย (Lanna Child Service Model) เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปางมะผ้า/สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน/สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.ปางมะผ้า) มส 0033.003/ว1346
10 พ.ค. 2566
.
143
12 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ฯตรวจสถานที่ขออนุญาตจำหน่ายสมุนไพรควบคุม(กัญชา) มส 0033.013/ว1392
12 พ.ค. 2566
.
144
12 พ.ค. 2566

เร่งรัดให้ตรวจสอบระบบงานที่จัดทำขึ้นรองรับสถานการณ์โควิด-19 มส 0033.002/ว 1389
12 พ.ค. 2566
.
145
12 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส0033/ว1387
12 พ.ค. 2566
.
146
12 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033/ว1386
12 พ.ค. 2566
.
147
12 พ.ค. 2566

เชิญประชุมตรวจรับงานก่อสร้างฯงวดที่ 11 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/สสอ.แม่สะเรียง) มส0033.001/ว1385
12 พ.ค. 2566
.
148
12 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินรอบพื้นที่การประกวด TO BE NUMBER ONE (สสอ.แม่ลาน้อย) มส0033.012/ว1383
12 พ.ค. 2566
.
149
12 พ.ค. 2566

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรรู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจากองค์กรอิสระ ที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 3 – รุ่นที่ 5 มส0033/ว1363
11 พ.ค. 2566
.
150
12 พ.ค. 2566

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 มส0033/ว1364
12 พ.ค. 2566
.
151
12 พ.ค. 2566

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ เพื่อการพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 มส0033/ว1365
12 พ.ค. 2566
.
152
12 พ.ค. 2566

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร รุ่นที่ 14 มส0033/ว1366
12 พ.ค. 2566
.
153
12 พ.ค. 2566

โครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำ มส0033/ว1367
11 พ.ค. 2566
.
154
12 พ.ค. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (สสอ.เมือง/สสอ.ขุนยวม/ สสอ.แม่ลาน้อย/สสอ.แม่สะเรียง) มส.0033.008/ ว 1381
12 พ.ค. 2566
.
155
12 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัย (สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/1380
12 พ.ค. 2566
.
156
12 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การดำเนินการประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว1379
12 พ.ค. 2566
.
157
12 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว1378
12 พ.ค. 2566
.
158
12 พ.ค. 2566

การโอนเงินการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0033.012/1376
11 พ.ค. 2566
.
159
12 พ.ค. 2566

การโอนเงินการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.012/1366
11 พ.ค. 2566
.
160
12 พ.ค. 2566

การโอนเงินการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) (ผอ.รพ.ปาย) มส0033.012/1368
11 พ.ค. 2566
.
161
12 พ.ค. 2566

ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ PHILIPS (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033.012/ว1357
11 พ.ค. 2566
.
162
12 พ.ค. 2566

แจ้งเตือนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า และขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคแบบบูรณาการรวมถึงเน้นย้ำแนวทางการป้องกันควบคุมโรคในคน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1377
12 พ.ค. 2566
.
163
12 พ.ค. 2566

ขออนุญาตลงพื้นที่นิเทศติดตาม การสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.สบเมย/สสอ.เมือง/สสอ.สบเมย) มส0033.006/ว1376
12 พ.ค. 2566
.
164
12 พ.ค. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการนิเทศและประกวดสำนักงานสาธารณสุขแำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.002/ว1374
12 พ.ค. 2566
.
165
12 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานค้นหากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการเพื่อยืนยันการวินิจฉัย (Nationwide Hospital BP) ปี 2566 มส 0033.012/1374
12 พ.ค. 2566
.
166
12 พ.ค. 2566

นิเทศ ติดตามงาน การพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) (รพ./สสอ.ปางมะผ้า) มส 0033.002/ว1359
11 พ.ค. 2566
.
167
11 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มส0033/ว1368
11 พ.ค. 2566
.
168
11 พ.ค. 2566

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตฯ มส0033/ว1369
11 พ.ค. 2566
.
169
11 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2566 มส0033/ว1370
11 พ.ค. 2566
.
170
11 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม “รู้ทัน กันหักซ้ำ” Thailand FLS Forum & Workshop มส0033/ว1371
11 พ.ค. 2566
.
171
11 พ.ค. 2566

ขอเชิญร่วมการประชุมรับประเมินรอบพื้นที่การประกวด TO BE NUMBER ONE (สสอ.แม่ลาน้อย) มส0033/ว2209
11 พ.ค. 2566
.
172
11 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.003/ว1361
11 พ.ค. 2566
.
173
11 พ.ค. 2566

ขอบคุณการสนับสนุนบุคลากรร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/สสอ.เมือง) มส0033.003/ว1362
11 พ.ค. 2566
.
174
11 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฎิบัติงาน (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.010/ว 1351
11 พ.ค. 2566
.
175
11 พ.ค. 2566

แจ้งการใช้รายการมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ผอ.รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.001/ว1360
11 พ.ค. 2566
.
176
11 พ.ค. 2566

ขอเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการฯ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส.0033.008/1371
11 พ.ค. 2566
.
177
11 พ.ค. 2566

จัดสรรวัสดุสำนักงานและวัสดุทางการแพทย์สำหรับมาลาเรียคลีนิกชุมชนในโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI3E ปีที่ 3 (สสอ.ทุกอำเภอยกเว้น สสอ.ปาย) มส0033.006/ว1356
11 พ.ค. 2566
.
178
11 พ.ค. 2566

ขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏฺบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวฯ (สสอ.เมือง) มส 0033.003/1364 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
11 พ.ค. 2566
.
179
11 พ.ค. 2566

ขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏฺบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวฯ (รพ.แม่สะเรียง) มส 0033.003/1363 ลงวันที่ 11 พฤศภาคม 2566
11 พ.ค. 2566
.
180
11 พ.ค. 2566

ขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏฺบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวฯ (รพ.ศว.) มส 0033.003/1362 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
11 พ.ค. 2566
.
181
11 พ.ค. 2566

ขอเชิญข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง)) มส 0033.003/ว1355 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
11 พ.ค. 2566
.
182
11 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส 0033.003/ว1354
11 พ.ค. 2566
.
183
11 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือปรับปรุงแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงตามนโยบายสำคัญ (EMS) มส 0033.005/ว.1361
11 พ.ค. 2566
.
184
11 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1353
11 พ.ค. 2566
.
185
11 พ.ค. 2566

การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (ผอรพ สสอ ขุนยวม) มส 0033.004/ว1339
11 พ.ค. 2566
.
186
11 พ.ค. 2566

แจ้งปิดกิจการและยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (ผอ.รพ.แม่สะเรียง, สสอ.แม่สะเรียง) มส 0033.004/ว1348
11 พ.ค. 2566
.
187
10 พ.ค. 2566

ขอเชิญให้ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ มส0033/ว1337
10 พ.ค. 2566
.
188
10 พ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม มส0033/ว1336
10 พ.ค. 2566
.
189
10 พ.ค. 2566

ขอประชาสัมพันธ์การสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน มส0033/ว1338
10 พ.ค. 2566
.
190
10 พ.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย Health For wealth เขตสุขภาพที่ 1 มส 0033.013/ว.1339
10 พ.ค. 2566
.
191
10 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม Emergency Social Service : ESS (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว1347
10 พ.ค. 2566
.
192
10 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.แม่สะเรียง , สสอ.ขุนยวม) มส.0033.008/ว 1344
10 พ.ค. 2566
.
193
10 พ.ค. 2566

ขอเอกสารเวชระเบียนกรณีคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือของผู้รับบริการ ม.41 มส 0033.005/1344
10 พ.ค. 2566
.
194
10 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance care planning) สำหรับบุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส0033.008/ว 1316
9 พ.ค. 2566
.
195
10 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] การอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น Basic course of Family Medicine for Primary Care Doctor ปีงบประมาณ 2566 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง ยกเว้นปางมะผ้า) มส.0033.008/ว 1345
10 พ.ค. 2566
.
196
10 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัล “พยาบาลชุมชนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2566 มส0033.008/ว1324
9 พ.ค. 2566
.
197
10 พ.ค. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2566 มส0033.008/ว1323
9 พ.ค. 2566
.
198
10 พ.ค. 2566

[ด่วน] การเช่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท NT มส 0033.002/ว 1338
10 พ.ค. 2566
.
199
9 พ.ค. 2566

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มส 0033.010/ว 2079
9 พ.ค. 2566
.
200
9 พ.ค. 2566

ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 รอบที่ 73 (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0033.006/ว1326
9 พ.ค. 2566
.
201
9 พ.ค. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (รพช.ทกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส 0033.010/ว1333
9 พ.ค. 2566
.
202
9 พ.ค. 2566

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแตั้งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) (ผอ.รพช.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว1319
9 พ.ค. 2566
.
203
9 พ.ค. 2566

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว1318
9 พ.ค. 2566
.
204
9 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่3/2566 (นพ.วิเชียร โยธาใหญ่ รพ.ศรีสังวาลย์) มส 0033.004/1323
9 พ.ค. 2566
.
205
9 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ประกาศบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นสมาชิกกองทุน และเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0033/ว1328
9 พ.ค. 2566
.
206
9 พ.ค. 2566

แนวทางการดำเนินงานองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว1330
9 พ.ค. 2566
.
207
9 พ.ค. 2566

ขอส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว1329
9 พ.ค. 2566
.
208
9 พ.ค. 2566

ขอออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พื้นที่อำเภอแม่่สะเรียง (ผอ.แม่สะเรียง สสอแม่สะเรียง) มส 0033.004/ว1327
9 พ.ค. 2566
.
209
9 พ.ค. 2566

การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด รอบ 9 เดือน มส0033.008/ว1322
9 พ.ค. 2566
.
210
9 พ.ค. 2566

แจ้งกำหนดการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย พ.ศ.2565 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 มส0033.008/ว1321
9 พ.ค. 2566
.
211
9 พ.ค. 2566

เชิญประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารจ่ายกลางฯ โรงพยาบาลแม่สะเรียง (งวดงานที่ 4) (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0033.001/ว1325
9 พ.ค. 2566
.
212
9 พ.ค. 2566

ขอสนับสนุนกรรมการกำหนดราคากลางและตรวจรับพัสดุ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0033.001/1316
9 พ.ค. 2566
.
213
9 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care : IMC) และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.008/1315
8 พ.ค. 2566
.
214
9 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมการสร้างใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ กลุ่ม อสม. มส0033.008/ว1308
8 พ.ค. 2566
.
215
9 พ.ค. 2566

อนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร มส 0033.004/ว1317
9 พ.ค. 2566
.
216
8 พ.ค. 2566

ส่งสำเนาหนังสือ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว1287
3 พ.ค. 2566
.
217
8 พ.ค. 2566

แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินบริจาคโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอุปัฏฐากภิกษุอาพาธ ฉบับใหม่ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.001/ว 1309
9 พ.ค. 2566
.
218
8 พ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูล (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.008/ว 1290
3 พ.ค. 2566
.
219
8 พ.ค. 2566

ขอเชิญอบรมการรับรองคุณภาพที่หลากหลาย เขตสุขภาพที่ 1 มส0033.008/ว1283
9 พ.ค. 2566
.
220
8 พ.ค. 2566

ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) (ผอ.รพ.สบเมย) มส0033.006/1306
8 พ.ค. 2566
.
221
8 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) (สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.สบเมย) มส0033.006/ว1292
3 พ.ค. 2566
.
222
8 พ.ค. 2566

สำรวจการเข้าถึงบริการไฟฟ้าของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ (สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.001/ว1299
8 พ.ค. 2566
.
223
8 พ.ค. 2566

ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1242
28 เม.ย. 2566
.
224
8 พ.ค. 2566

แนวทางในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ประจำปี (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1240
28 เม.ย. 2566
.
225
8 พ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์สำรวจและติดตามการอบรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1241
28 เม.ย. 2566
.
226
8 พ.ค. 2566

ติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลที่มีการปรับโฉมเป็น Smart Hospital (Smart ER/Modernize OPD/การใช้พลังงานสะอาด) ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 มส0033.008/ว1282
8 พ.ค. 2566
.
227
8 พ.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 มส0033.008/ว1281
8 พ.ค. 2566
.
228
8 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] แจ้งเลื่อนการลงพื้นที่ สสช.อ.แม่สะเรียง (ผอ.แม่สะเรียง/ผอ.แม่ลาน้อย/ผอ.สบเมย/สสอ.แม่สะเรียง) มส0033.002/ว1278
3 พ.ค. 2566
.
229
3 พ.ค. 2566

ขอเชิญเช้าร่วมอบรมการพยาบาล Trauma Nurse Coordinator การพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง) มส 0033.012/ว1298
3 พ.ค. 2566
.
230
3 พ.ค. 2566

แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข(รพช.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0032.010/ว2077
3 พ.ค. 2566
.
231
3 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนามัยแม่แลัเด็ก (รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) มส 0033.003/ว1296 ลว. 3 พฤษภาคม 2566
3 พ.ค. 2566
.
232
3 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาของประเทศไทย (รพ.ทุกแห่ง) มส 0033.003/ว1259 ลว.3 พฤษภาคม 2566
3 พ.ค. 2566
.
233
3 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] การจัดทำคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มส0033.003/ว1288
3 พ.ค. 2566
.
234
3 พ.ค. 2566

ขอเลื่อนการเข้าร่วมสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.แม่สะเรียง) มส 0033.005/1270
3 พ.ค. 2566
.
235
3 พ.ค. 2566

ขอเลื่อนการเข้าร่วมสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ปาย) มส 0033.005/1269
3 พ.ค. 2566
.
236
3 พ.ค. 2566

ขอเลื่อนการเข้าร่วมสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.ปางมะผ้า) มส 0033.005/1268
3 พ.ค. 2566
.
237
3 พ.ค. 2566

ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/สสอ.ปาย) มส0033.011/ว1291
3 พ.ค. 2566
.
238
3 พ.ค. 2566

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการปรับระดับชั้น การเปลี่ียนตำแหน่งสายงานลูกจ้างประจำ, ขั้นตอนการขอใช้สิทธิค่าห้อง ค่าอาหารพิเศษ ลด 50% ของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033/ว1289
3 พ.ค. 2566
.
239
3 พ.ค. 2566

แจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ(รพ.ปาย ,สสอ.ขุนยวม,สสอ.สบเมย) มส 0033.010/1275-1277
3 พ.ค. 2566
.
240
3 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) สำหรับข้อเสนอโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพ.แม่สะเรียง) มส0033.001/1263
3 พ.ค. 2566
.
241
3 พ.ค. 2566

เชิญร่วมประชุมระดับภูมิภาค HA Northern Regional Forum 2023 มส0033.008/ว1284
3 พ.ค. 2566
.
242
3 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] การเลือกตั้งผู้แทนกองทุนฝ่ายสมาชิก ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.010/ว1286
3 พ.ค. 2566
.
243
3 พ.ค. 2566

เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร มส 0033.004/ว1285
3 พ.ค. 2566
.
244
3 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] แจ้งเลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ(คกสภ.) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 (รพ.ปาย) มส 0033.005/1265
3 พ.ค. 2566
.
245
2 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปรึกษารายกรณีสอบสวนโรคจากการฆ่าตัวตายในพื้นที่ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.012/ว1277
2 พ.ค. 2566
.
246
2 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกี่ยรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผอ.รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.012/ว1276
2 พ.ค. 2566
.
247
2 พ.ค. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.012/ว1275
2 พ.ค. 2566
.
248
2 พ.ค. 2566

ขออนุญาตใช้ข้อมุลประชาชนที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจากฐานข้อมูล Smart อสม. ร่วมกับระบบคลังข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) มส 0033.012/1258
2 พ.ค. 2566
.
249
2 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] สำรวจข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสถานพยาบาล(รพ.ศรีสังวาลย์และรพ.แม่สะเรียง) มส0033.003/ว1274
2 พ.ค. 2566
.
250
2 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] จัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 (ผอ.รพ.ปาย/ปางมะผ้า) มส0033.002/ว1273
2 พ.ค. 2566
.
251
2 พ.ค. 2566

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 มส0033.002/ว1270
2 พ.ค. 2566
.
252
2 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษวานร (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว1246
1 พ.ค. 2566
.
253
2 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ในหน่วยงานของรัฐ มส 0033.002/ว 1271
2 พ.ค. 2566
.
254
2 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเร่งรัดงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่สะเรียง (ผอ.รพ.แม่สะเรียง / สสอ.แม่สะเรียง) มส 0033.001/ว1268
2 พ.ค. 2566
.
255
2 พ.ค. 2566

ขอส่งเกณฑ์การคัดเลือก NCD Clinic Plus Awards ปี 2566 (ผอ.รพ.ศรีสังวาล/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.012/ว1265
2 พ.ค. 2566
.
256
2 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ติดตามการจ่ายหนี้ค่ารักษาพยาบาลค้างชำระและรายงานหนี้ตามจ่ายระหว่างเครือข่ายภายในจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 - ปัจุบัน มส 0033.005/ว.1254
2 พ.ค. 2566
.
257
2 พ.ค. 2566

ช่องทางการอ้างอิงข้อมูลกลุ่มรายงานมาตรฐานการคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ มส 0033.002/ว 1266
2 พ.ค. 2566
.
258
2 พ.ค. 2566

ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Hospital (GCSH) (สสอ.ปาย/สสอ.ปางมะผ้า) มส0033.011/ว2076
2 พ.ค. 2566
.
259
2 พ.ค. 2566

ขอเชิญร่วมการตรวจสอบภายใน (ผอ.รพ.ปาย/สสอ.ปาย) มส0033.001/ว1264
2 พ.ค. 2566
.
260
2 พ.ค. 2566

แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน (ผอ.รพ.ขุนยวม/สสอ.ขุนยวม) มส0033.001/ว1263
2 พ.ค. 2566
.
261
2 พ.ค. 2566

ส่งสรุปประชุมผู้ป่วยพระบรมฯ (ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่ง) มส0033.008/ว 1261
2 พ.ค. 2566
.
262
2 พ.ค. 2566

ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Hospital (GCSH) (ผอ.รพ.ปางมะผ้า/ผอ.รพ.ปาย) มส0033.011/ว1262
2 พ.ค. 2566
.
263
2 พ.ค. 2566

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม มส 0033.005/ว1259
2 พ.ค. 2566
.
264
1 พ.ค. 2566

[ด่วนมาก] แจ้งแนวทางการดำเนินงานและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน (ผอ.รพ.ขุนยวม / ผอ.รพ.แม่ลาน้อย / ผอ.รพ.สบเมย / สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.003/ว1251
1 พ.ค. 2566
.
265
1 พ.ค. 2566

[ด่วนมาก] แจ้งแนวทางการดำเนินงานและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ / ผอ.รพ.แม่สะเรียง / ผอ.รพ.ปาย / ผอ.รพ.ปางมะผ้า) มส 0033.003/ว1250
1 พ.ค. 2566
.
266
1 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการเด็กล้านนา สูงสมส่วน กินเป็น เล่นสนุก สุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย (Lanna Child Service Model)(ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปางมะผ้า/สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน/สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.ปางมะผ้า) มส 0033.003/ว1252
1 พ.ค. 2566
.
267
1 พ.ค. 2566

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย" (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว1257
1 พ.ค. 2566
.
268
1 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน Service plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2565 และส่งผลการดำเนินงาน Best Practice เข้าร่วมประกวด (รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.008/1129
28 เม.ย. 2566
.
269
1 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนำร่องตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Attraction) ปีงบประมาณ 2566 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ / ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส 0033.011/ว1256
1 พ.ค. 2566
.
270
1 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนำร่องตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Attraction) ปีงบประมาณ 2566 (สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.011/ว2027
1 พ.ค. 2566
.
271
1 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ / ผอ.รพช.ทุกแห่ง)) มส 0033.011/ว1255
1 พ.ค. 2566
.
272
1 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566 (สสอ.ทุกอำเภอ) มส 0033.011/ว2026
1 พ.ค. 2566
.
273
1 พ.ค. 2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษวานร (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.006/ว1246
1 พ.ค. 2566
.
274
1 พ.ค. 2566

ขอเชิญประชุม กวป. มส0033.002/ว1249
1 พ.ค. 2566
.
275
1 พ.ค. 2566

[ด่วนที่สุด] แจ้งปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operations Center : PHEOC) กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน มส0033.002/ว1254
1 พ.ค. 2566
.
276
1 พ.ค. 2566

แจ้งแนวทางการพิจารณาการกระทำผิดร้ายแรงหรือเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 (รพ.ศรีสังวาลย์และผอ.รพช.) มส 0033.005/ว 1247
1 พ.ค. 2566
.
277
1 พ.ค. 2566

ตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด ส้วมสาธารณะ และประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์) มส0033.011/1243
28 เม.ย. 2566
.
278
1 พ.ค. 2566

ขอแจ้งคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ) มส0033.012/ว1238
28 เม.ย. 2566
.
279
1 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "กิจกรรมประกวดคลีนิคโรคไตเรื้อรังดีเด่น" ประจำปี 2566 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง) มส0033.012/ว1239
28 เม.ย. 2566
.
280
1 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง โครงการร่วมทุนรัฐและเอกชนเพื่อความยั่งยืน มส0033/ว1240
1 พ.ค. 2566
.
281
1 พ.ค. 2566

ตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด ส้วมสาธารณะ และประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.สบเมย/สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.สบเมย) มส0033.011/ว1245
28 เม.ย. 2566
.
 
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0232337

Webstats4U
Last modified Tuesday, 08th May, 2012 @ 11:56am
Comment to : batmanut@yahoo.com | shadows_spring@hotmail.com