วันที่บันทึก 1 พ.ย. 2566 09:14:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/ว2907
เรื่อง [ด่วนที่สุด] การจัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (รพ./สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U