วันที่บันทึก 1 พ.ย. 2566 09:19:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.002/ว3012
เรื่อง การหยุดประทวลผลข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2566
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U