วันที่บันทึก 1 พ.ย. 2566 11:08:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 31 ต.ค. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033/ว4898
เรื่อง [ด่วนที่สุด] แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (ผอ.รพ.แม่ลาน้อย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U