วันที่บันทึก 1 พ.ย. 2566 11:44:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.005/ว.3025
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลังระดับ จังหวัด CFO ครั้งที่ 4
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U