วันที่บันทึก 1 พ.ย. 2566 15:43:00
 
จาก งานการเงิน  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 31 ต.ค. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.001/ว3013
เรื่อง นำเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และย้อนหลังส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U