วันที่บันทึก 1 พ.ย. 2566 16:00:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.001/ว3024
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U