วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 09:07:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 31 ต.ค. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส.0033.006/ว 3016
เรื่อง ขอให้สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และกลุ่มเสี่ยงในเรือนจำ สำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U