วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 09:45:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.002/ว 3030
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2566
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U