วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 09:57:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.010/ว3023
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอสำรวจวุฒิการศึกษาและใบประกอบวิชาชีพของผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U