วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 10:00:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.002/3348
เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองรายการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับเขตพื้นที่ สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ (รพ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U