วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 10:34:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 31 ต.ค. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.010/ว 3017
เรื่อง แจ้งรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U