วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 11:22:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/3349
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรในการจัดกิจกรรมรณรงค์ Kick - off การฉีดวัคซีน HPV (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U