วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 11:33:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3033
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U