วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 14:57:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.003/ว3037
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม MCH Cluster เขตสุขภาพที่ 1 (รพ.แม่สะเรียง/รพ.แม่ลาน้อย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U