วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 15:47:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.001/ว3034
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) (ผอ.รพ.ปาย/ปางมะผ้า/แม่ลาน้อย/แม่สะเรียง/สบเมย/สสอ.เมือง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U