วันที่บันทึก 3 พ.ย. 2566 09:24:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/ว3042
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการคดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการและคดีด้านวินัยที่เกี่ยวกับการจัดอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U