วันที่บันทึก 3 พ.ย. 2566 09:28:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033/ว3039
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U