วันที่บันทึก 3 พ.ย. 2566 09:42:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.003/3361 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย (รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U