วันที่บันทึก 3 พ.ย. 2566 10:38:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว3043
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U