วันที่บันทึก 3 พ.ย. 2566 13:49:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/3370
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (ผอ.รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U