วันที่บันทึก 3 พ.ย. 2566 13:52:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3050
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอมอบหมายผู้ตรวจประเมินรวมถึงเลขานุการแลแจ้งดำเนินการตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับพื้นฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 1 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/แม่สะเรียง/ขุนยวม/แม่ลาน้อย/สบเมย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U