วันที่บันทึก 3 พ.ย. 2566 13:58:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว3054
เรื่อง [ด่วนที่สุด] จัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข งวดที่ 1
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U