วันที่บันทึก 3 พ.ย. 2566 15:02:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.004/ว3057
เรื่อง การอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์, สสอ.เมือง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U