วันที่บันทึก 3 พ.ย. 2566 15:25:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.004/3383
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้บุคคลและเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการสถานพยาบาล (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U