วันที่บันทึก 3 พ.ย. 2566 16:35:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว3056
เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.2567 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U