วันที่บันทึก 3 พ.ย. 2566 16:53:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033/ว 3065
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 6 เรื่อง
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U