วันที่บันทึก 6 พ.ย. 2566 09:38:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว3067
เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ และการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U