วันที่บันทึก 6 พ.ย. 2566 14:41:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 6 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033/ว3076
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข” รุ่นที่ 1
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U