วันที่บันทึก 6 พ.ย. 2566 14:58:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 6 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/ว3073
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application MyMOPH และการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบข้อมูลบุคลากรรายบุคคล (NonHR)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U