วันที่บันทึก 6 พ.ย. 2566 15:09:00
 
จาก กลุ่มงานอาชีวะอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 6 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.001/ว3078
เรื่อง การดำเนินการป้องกันโรคเลปโตไปโรสิส และติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทยสร้างความมั่นใจด้วยหลัก 5 ประการ ขององค์การอนามัยโลก WHO
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U