วันที่บันทึก 6 พ.ย. 2566 15:48:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 6 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.001/ว 3080
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U