วันที่บันทึก 6 พ.ย. 2566 15:50:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 7 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.003/ว3083
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายอนามัยแม่และเด็กปี 2567(รพ.และสสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U