วันที่บันทึก 6 พ.ย. 2566 16:44:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 6 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว3085
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย P.vivax ขั้นหายขาดโดยใช้สูตรยา Primaquine (PQ)ฯ
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U