วันที่บันทึก 6 พ.ย. 2566 16:49:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 6 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3086
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ปีงบประมาณ 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U