วันที่บันทึก 6 พ.ย. 2566 17:02:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 6 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส.0033.006/ว3085
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย P.vivax ขั้นหายขาดโดยใช้สูตรยา Prima
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U