วันที่บันทึก 7 พ.ย. 2566 09:10:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 7 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033/ว3088
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ประจำปี 2567 รุ่นที่ 24
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U