วันที่บันทึก 7 พ.ย. 2566 10:11:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 7 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.005/ว3092
เรื่อง การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กองทุน STP ปี 2567 กรณีรายการบริการ (Free schedule) รายการยา
ข้อความรายละเอียด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U