วันที่บันทึก 7 พ.ย. 2566 11:51:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 7 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
สธ ๐๙๑๑.๑๐/๒๕๑๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ PPA เขตสุขภาพที่ ๑ (ผอ.โรงพยาบาลแม่สะเรียง/ขุนยวม/แม่ลาน้อย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U