วันที่บันทึก 7 พ.ย. 2566 14:01:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 7 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033/ว5034
เรื่อง แจ้งข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U