วันที่บันทึก 7 พ.ย. 2566 17:13:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 7 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
สอ.สสจ.มส/ว564
เรื่อง แจ้งการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (รพ.ปาย/ปางมะผ้า/ขุนยวม/แม่สะเรียง/สสอ.เมือง/ปาย/แม่ลาน้อย/แม่สะเรียง/สบเมย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U