วันที่บันทึก 7 พ.ย. 2566 17:22:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 7 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/ว3096
เรื่อง แนวทางการส่งประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U