วันที่บันทึก 8 พ.ย. 2566 10:02:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 7 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3106
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบอกจ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U