วันที่บันทึก 8 พ.ย. 2566 13:48:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 8 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.010/ว05002
เรื่อง กฏ ก.พ.ว่าโดยโรค พ.ศ.2566 (รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U