วันที่บันทึก 8 พ.ย. 2566 13:54:00
 
จาก กลุ่มงานอาชีวะอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 8 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.011/ว3114
เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร น้ำ และส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำฯ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.แม่สะเรียง/สสอ.เมือง/สสอ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U