วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 09:41:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3102
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมโครงการ "บริการตรวจสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล" ปี 2566 (ผอ.รพ.สบเมย/สสอ.สบเมย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U