วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 10:55:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว3113
เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U