วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 11:24:00
 
จาก กลุ่มงานอาชีวะอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.011/ว3134
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโรค (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U