วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 11:42:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 7 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/ว3100
เรื่อง การดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U