วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 12:49:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 8 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว3443
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทางานพัฒนาระบบบริการ สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) เขตสุขภาพที่ 1
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U